1.-OBJECTE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que les presents Condicions Generals d’Accés i Ús (d’ara endavant les · Condicions d’Ús·) tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització del website o web sites d’Internet emplaçada/s en l’adreça: psicoterapeutabarcelona.es i de la qual és titular psicoterapeutabarcelona.es, amb NIF: 78067408A, situat en C. Casanova, 46, 3r 1a 08011 Barcelona, (d’ara endavant psicoterapeutabarcelona.es).

psicoterapeutabarcelona.es , ha estat elaborada per a donar a conèixer i permetre l’accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l’accés a altres pàgines amb les quals la web de psicoterapeutabarcelona.es, tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altra índole.

L’Objecte social de psicoterapeutabarcelona.es és:

psicoterapeutabarcelona.es és un lloc web informatiu dels serveis de psicoteràpia oferts per Espai Psicològic, serveis de psicòleg a Barcelona.

2.-DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

2.1.-CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

A través de la direcció emplaçada en psicoterapeutabarcelona.es, qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en el citat WEBSITE.

Les condicions d’accés al web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

El web no exigeix la prèvia subscripció ni el registre per a la simple navegació, o per a l’accés o utilització d’alguns serveis del web. Per contra, per a rebre avisos per correu electrònic de novetats en les ofertes o descomptes és necessari subscriure’s.

Els serveis o continguts que exigeixin subscripció per al seu accés o ús s’acompanyaran de l’avís corresponent de necessitat de subscripció. En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegeu la Política de Privacitat de psicoterapeutabarcelona.es.

2.1.1.-ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS / SUBSCRIPCIÓ D’USUARI

La mera utilització del web o la confirmació del corresponent camp en el procés de registre com un Usuari Subscriptor, implicarà que queden acceptades les condicions generals d’ús de psicoterapeutabarcelona.es.

A través del web de psicoterapeutabarcelona.es es facilitarà a tots els Usuaris la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l’objecte social de la present entitat.

Les presents condicions d’ús constitueixen íntegrament el convingut entre les parts tant en l’accés i ús.

psicoterapeutabarcelona.es  està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions disposades en les presents Condicions Generals d’Ús, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el website, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Igualment, psicoterapeutabarcelona.es es reserva el permís d’accés o ús d’alguns dels Serveis del web, ara o en un futur, podent exigir per al seu accés la condició d’Usuari Subscrit, condició que en aquest cas es podrà obtenir mitjançant la inserció de l’e-mail de l’usuari en la corresponent casella de subscripció d’Usuaris que psicoterapeutabarcelona.es posarà a la disposició dels Usuaris que així ho desitgin.

Veracitat de les dades

Per l’emplenament d’aquests formularis, caselles de subscripció o eines similars, l’USUARI reconeix que les dades subministrades són obtinguts directament de l’usuari, veraços i certs, comprometent-se a notificar a psicoterapeutabarcelona.es, qualsevol canvi o modificació que es produeixi en aquests.

2.2.-CONTINGUT I ACTUACIONS DE L’USUARI

L’Usuari es compromet a fer un ús licito, diligent, honrat i correcte de quanta informació o contingut tingui accés bé a través de la pàgina web de psicoterapeutabarcelona.es o de tercers prèviament proporcionada per psicoterapeutabarcelona.es i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, excepte per a ús personal, quanta informació (entengui’s per informació com qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc..) que sigui propietat del web.

Igualment l’Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi web així com no introduir, ni difondre els denominats ·virus informàtics· que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del web. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el que es disposa en la llei, moral i ordre publico; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de psicoterapeutabarcelona.es o persona per aquest delegada.

Referent a això, psicoterapeutabarcelona.es s’exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

A complir tots els requisits disposats en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.

La informació proporcionada EN LA WEB no haurà de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva . psicoterapeutabarcelona.es per la seva part tractarà en la mesura de les seves possibilitats d’actualitzar constantment aquesta informació.

psicoterapeutabarcelona.es manifesta que el servei/producte ofert en la web es correspon amb la descripció d’aquest. No obstant això queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre les imatges, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un mer caràcter orientatiu podent existir variacions pel que respecta al seu aspecte físic però sense menyscabar la integritat i prestacions del servei/producte ofert i/o sol·licitat.

psicoterapeutabarcelona.es s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu web ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.

3.- DRET I OBLIGACIONS DE Nueva.psicoterapeutabarcelona.es

psicoterapeutabarcelona.es respondrà exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi web i identificat amb el seu corresponent copyright.

psicoterapeutabarcelona.es es compromet a l’adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

psicoterapeutabarcelona.es no serà responsable ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l’Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o venguin aquesta informació al web titularitat de psicoterapeutabarcelona.es.

nova.psicoterapeutabarcelona.és es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i o concreta ubicació del contingut integrant del web, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús licito, honrat i diligent dels serveis prestats en el website. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il·lícits, racistes delictius, d’apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d’estafa o de qualsevol altre mode que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals com a internacionals.

psicoterapeutabarcelona.es no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del web a causa d’interrupcions, fallades etc.. així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el website o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

El Website posa a la disposició dels Usuaris unes certes eines com ara fitxes, botons, bàners, links o enllaços que permetin a l’Usuari accedir a continguts o altres sites relacionats amb l’activitat del web o altres diferents. La instal·lació d’aquestes eines tenen com a fi última proporcionar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable part psicoterapeutabarcelona.es dels websites als quals accedeixi l’Usuari a través de la seva pàgina, en el que al Dret a l’Honor pugui afectar i la informació proporcionada. Per la seva part psicoterapeutabarcelona.es tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests enllaços, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

4.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts als quals s’accedeixi a través del servei prestat per psicoterapeutabarcelona.es estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de psicoterapeutabarcelona.es o de tercers. Aquest contingut no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (psicoterapeutabarcelona.es).

Igualment psicoterapeutabarcelona.es serà responsable respecte de les marques, logos i altres signes distintius que s’incorporin en qualsevol part del website i que siguin propietat de psicoterapeutabarcelona.es, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com a llicenciatari d’aquests.

Tots els continguts i parts integrants del website de psicoterapeutabarcelona.es han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, indicant que la informació pot procedir totalment o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual psicoterapeutabarcelona.es no es responsabilitza en cap manera de la inexactitud o no actualització dels continguts mostrats.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L’entitat es reserva el dret o facultat d’efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pàgina procedents de fonts internes que portin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat exclusivament de psicoterapeutabarcelona.es.

5.- PROTECCIÓ DE DADES

nova.psicoterapeutabarcelona.és plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent sobre aquest tema (LOPD i LSSICE), té implantat en el si de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com a personals.

Per a això a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits disposats en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i els disposats en la Llei 34/2002 LSSICE, garanteix un ús no sols legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició disposats en la ja esmentada Llei orgànica.

De conformitat amb el que es disposa en la política de privacitat de psicoterapeutabarcelona.es, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas, oposició mitjançant l’enviament d’un email a l’adreça comercial@psicoterapeutabarcelona.es

Referent a això vegeu Política de Privacitat del Portal psicoterapeutabarcelona.es.

6.-FUR I LEGISLACIÓ

Les presents Condicions d’ús se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al que es disposa anteriorment es resoldran entre part venedora i consumidor mitjançant la intervenció i ajuda d’una organització de consumidors, o un altre organisme Español de resolució de disputes enumerat en https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 (tots els organismes que apareixen en aquesta llista ofereixen procediments de resolució extrajudicial. Tots han estat aprovats per estàndards de qualitat relacionats amb l’equitat, l’eficiència i l’accessibilitat. o un arbitratge de Consum.)

L’Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals d’Ús-Accés en tota la seva extensió