Avís Legal

D’acord amb la Llei 34/2002 de Societats de Serveis de la informació, les presents disposicions regulen l’ús del servei del domini d’internet (d’ara endavant, la web) www.margajordana.com pertanyent a Marga Jordana Boneta., amb NIF 78067408A, domicili social en c) Casanova, 46, 3r 1a 08011 Barcelona, (d’ara endavant margajordana).

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

La utilització de la web implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei de la web té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat a la web o a algun dels serveis que a través de la mateixa es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

Condicions d’ús

1.-OBJECTE

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús (d’ara endavant les · Condicions d’Ús·) tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització del website o web sites d’Internet emplaçada/s en l’adreça : margajordana.com i de la qual és titular Marga Jordana Boneta., amb NIF 78067408A, domicili social en c) Casanova, 46, 3r 1a 08011 Barcelona, i l’objecte social de la qual és : margajordana és un gabinet psicològic. El nostre àmbit d’especialització és la psicoteràpia, una disciplina de la psicologia que és basa en una relació de comunicació entre el terapeuta i el pacient, enfocada en l’anàlisi dels assumptes personals i dels diferents situacions de la vida en què és manifesta el patiment.
,(d’ara endavant margajordana)

L’esmentada pàgina web és propietat de margajordana,i ha estat elaborada per a donar a conèixer i permetre l’accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l’accés a altres pàgines amb les quals la web de margajordana tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altra índole.

La mera utilització del web, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’Usuari(d’ara endavant ·Usuari·). Si està disponible l’opció de registrar-se (formulari de dades personals i claus d’accés) se li atribuirà la condició d’Usuari registrat i si està disponible l’opció de subscriure’s (subscripció d’e-mail) se li atribuirà la condició d’Usuari subscrit, qui en tots els casos declara conèixer i acceptar sense reserva ni cap excepció, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.

A través del web de margajordana es facilitarà a tots els Usuaris, Usuaris Registrats i Usuaris subscrits la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l’objecte social de la present entitat, fent constar la possible existència de determinats serveis i àrees només disponibles per a Usuaris Registrats i/o per a usuaris subscrits, en aquest cas s’advertirà d’això a l’Usuari. Les presents condicions d’ús constitueixen íntegrament el convingut entre les parts tant en l’accés i ús com referent a possibles transaccions en línia entre margajordana i els seus clients.

margajordana està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions disposades en les presents Condicions Generals d’Ús, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el website, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2.-DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

2.1.-CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

A través de la direcció emplaçada en margajordana.com, qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en el citat WEBSITE.

Les condicions d’accés al web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús licito per part de l’Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

El web no exigeix la prèvia subscripció ni el registre per a la simple navegació, o per a l’accés o utilització d’alguns serveis del web. Per contra, és possible que per a l’accés i ús de determinats continguts i serveis del web, s’exigeixi la prèvia subscripció o el corresponent registre. Aquests serveis o continguts que exigeixin registre o subscripció per al seu accés o ús s’acompanyaran de l’avís corresponent de necessitat de registre o subscripció. En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegeu la Política de Privacitat de margajordana.

2.1.1.-REGISTRE/SUBSCRIPCIÓ D’USUARI

De conformitat amb el que es disposa anteriorment, margajordana es reserva el permís d’accés a alguns dels Serveis o seccions oferts a través del web, ara o en un futur, podent exigir per al seu accés la condició d’Usuari registrat, condició que en aquest cas es podrà obtenir mitjançant l’emplenament del corresponent formulari de registre d’Usuaris que margajordana posarà a la disposició dels Usuaris que així ho desitgin.

En cas d’existir un Registre d’Usuaris en la web, l’Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari o ·login· i la seva contrasenya o ·password· (d’ara endavant i de manera conjunta les ·Claus d’Accés·) de conformitat amb el que s’estableix en les clàusules següents.

Igualment, margajordana es reserva el permís d’accés o ús d’alguns dels Serveis del web, ara o en un futur, podent exigir per al seu accés la condició d’Usuari Subscrit, condició que en aquest cas es podrà obtenir mitjançant la inserció de l’e-mail de l’usuari en la corresponent casella de subscripció d’Usuaris que margajordana posarà a la disposició dels Usuaris que així ho desitgin.

Veracitat de les dades

Per l’emplenament d’aquests formularis, caselles de subscripció o eines similars, l’USUARI reconeix que les dades subministrades són obtinguts directament de l’usuari, veraços i certs, comprometent-se a notificar a margajordana, qualsevol canvi o modificació que es produeixi en aquests.

2.1.2.-ASSIGNACIÓ DE LES CLAUS D’ACCÉS

L’assignació de les Claus d’Accés es produeix per elecció del propi Usuari ,sent l’únic criteri emprat a aquest efecte, la inexistència d’unes Claus d’Accés prèvies que fossin idèntiques a les d’un altre Usuari.

L’activació de les claus d’accés serà automàtica o necessitarà ser validada per margajordana, depenent de les àrees d’accés o serveis a utilitzar, en tot cas això ho determinarà margajordana i de tot això se l’informarà l’usuari.

2.1.3.-ÚS I CUSTÒDIA

L’Usuari es compromet a fer un ús licito i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves Claus d’Accés.

L’Usuari es compromet a comunicar fefaentment al Webmaster de margajordana al més aviat possible, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.

Les Claus d’Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se’ls hagi assignat. margajordana queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels danys i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d’Accés, perduda o ús contravenint el que es disposa en aquestes Condicions Generals.

2.2.-CONTINGUT I ACTUACIONS DE L’USUARI

L’Usuari es compromet a fer un ús licito, diligent, honrat i correcte de quanta informació o contingut tingui accés bé a través de la pàgina web de margajordana o de tercers prèviament proporcionada per margajordana i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, excepte per a ús personal, quanta informació (entengui’s per informació com qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc..) que sigui propietat del web.

Igualment l’Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi web així com no introduir, ni difondre els denominats ·virus informàtics· que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del web. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el que es disposa en la llei, moral i ordre publico; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de margajordana o persona per aquest delegada.

Referent a això, margajordana s’exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

A complir tots els requisits disposats en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.

CONTINGUT DEL WEB

El web té com a objectiu prioritari proporcionar informació sobre els nostres serveis de tractaments psicològics i psicoteràpia.

.La informació proporcionada EN LA WEB no haurà de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva . margajordana per la seva part tractarà en la mesura de les seves possibilitats d’actualitzar constantment aquesta informació.

margajordana manifesta que el servei ofert en la web és una descripció general de les nostres especialitats, el tracte personal i assessorament al client serà ampliat i estès en la nostra consulta psicològica o a través de formularis de consulta que ens remetin.Margajordana queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre les imatges, la descripció i el servei descrit o prdcios publicats.

margajordana s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu web ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.

3.- DRET I OBLIGACIONS DE margajordana

margajordana respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi web i identificat amb el seu corresponent copyright.

margajordana es compromet a l’adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

margajordana no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l’Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o venguin aquesta informació al web titularitat de margajordana.

margajordana es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i o concreta ubicació del contingut integrant del web, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús licito, honrat i diligent dels serveis prestats en el website. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il·lícits, racistes delictius, d’apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d’estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals com a internacionals.

margajordana no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del web a causa d’interrupcions, fallades etc.. així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el website o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

El Website posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com fitxes, botons, bàners, links o enllaços que permetin a l’Usuari accedir a continguts o uns altres sites relacionats amb l’activitat del web o uns altres diferents. La instal·lació d’aquestes eines tenen com a fi última proporcionar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable part margajordana dels websites als quals accedeixi l’Usuari a través de la seva pàgina, en el que al Dret a l’Honor pugui afectar i la informació proporcionada. Per la seva part margajordana tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests hipervínculos, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

4.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts als quals s’accedeixi a través del servei prestat per margajordana estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de margajordana o de tercers. Aquest contingut no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular ( margajordana).

Igualment margajordana serà responsable respecte de les marques, logos i altres signes distintius que s’incorporin en qualsevol part del website i que siguin propietat de margajordana, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com licenciatario d’aquests.

Tots els continguts i parts integrants del website de margajordana han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, indicant que la informació pot procedir totalment o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual margajordana no es responsabilitza en cap manera de la inexactitud o no actualització dels continguts mostrats.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L’entitat es reserva el dret o facultat d’efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pàgina procedents de fonts internes que portin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de margajordana.

5.- PROTECCIÓ DE DADES

margajordana plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent sobre aquest tema (LOPD i LSSICE), té implantat en el si de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com a personals.

Per a això a més de complir integramente tots i cadascun dels requisits disposats en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i els disposats en la Llei 34/2002 LSSICE, garanteix un ús no només legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició disposats en la ja esmentada Llei orgànica.

De conformitat amb el que es disposa en la política de privacitat de margajordana, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant l’enviament d’un e-mail a l’adreça info@psicoterapeutabarcelona.es,

Referent a això vegeu Política de Privacitat del Portal margajordana.

6.-FUR I LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al que es disposa anteriorment es resoldran mitjançant un arbitratge de Dret d’acord amb les normes de la Cort Civil i Mercantil d’arbitratge de València a la normativa del qual se sotmetran. Aquest Laude estarà compost per tres àrbitres nomenats conforme a aquesta normativa. . Si l’arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, totes dues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de BARCELONA, amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos un altre.

L’Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals d’Ús-Accés en tota la seva extensió, declaració que s’entendrà realitzada des del moment que punxi qualsevol vincle de la web, accedint a qualsevol lloc de la mateixa diferent de la present pàgina.